Regulamin

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Usługobiorców z określonych w regulaminie serwisów internetowych Usługodawcy, zawierających w szczególności informacje i materiały na temat promocji.

2. Usługodawcą w ramach Serwisu jest  eEvolution, Dąbrowa 114N 56-400 Oleśnica, NIP 5732715787.

3. Materiały, informacje i dane publikowane w serwisie promocje-okazje.pl nie stanowią oferty jakichkolwiek usług, w rozumieniu kodeksu cywilnego, w szczególności nie stanowią oferty złożonej w postaci elektronicznej. Ponadto nie stanowią rekomendacji do zawarcia umowy z którymkolwiek sklepem internetowym, bankiem, dostawcą usług telewizyjnych, dostawcą dostępu do Internetu, sprzedawcą energii elektrycznej lub pośrednikiem finansowym, ubezpieczeniowym, której przedmiotem będą promocje, zniżki lub jakiekolwiek inne produkty, o których mowa w serwisie.

4. Wszelkie informacje wysyłane za pomocą poczty elektronicznej oraz innych form transmisji poprzez sieć Internet nie mają charakteru poufnego i mogą być narażone na ingerencję osób trzecich.

II. Definicje

1) Podmioty współpracujące – oznacza podmioty wskazane w rozdziale III Regulaminu, którym Usługodawca może udostępniać, za zgodą Usługobiorcy, jego dane osobowe, w celu przedstawienia oferty na świadczenie usług,

2) Serwis – serwis internetowy, którego wydawcą jest Usługodawca, w szczególności:

 • promocje-okazje.pl

oraz każdy inny, którego wydawcą jest Usługodawca.

3) Usługobiorca – każda osoba fizyczna, która korzysta z Serwisów w sposób zgodny z Regulaminem w celach w nim wskazanych.

III. Świadczenie usług przez Usługodawcę

1. Usługodawca może współpracować z przedsiębiorcami, w szczególności bankami, sklepami internetowymi, firmami ubezpieczeniowymi, dostawcami usług telewizyjnych, sprzedawcami energii elektrycznej, dystrybutorami dostępu do Internetu, biurami podróży w zakresie prezentowania informacji o usługach świadczonych przez te osoby.

2. Usługodawca może, za wyraźną zgodą Usługobiorcy, przesyłać do Usługobiorcy za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, informacje handlowe w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Serwis może zawierać odesłania do serwisów internetowych Podmiotów współpracujących, w sposób umożliwiający kontakt Usługobiorcy z Podmiotem współpracującym, w szczególności wyrażenie zgody na przedstawienie przez Podmiot współpracujący oferty na świadczenie usług.

4. Usługodawca nie jest, w ramach usług wskazanych powyżej, pośrednikiem ubezpieczeniowym, pośrednikiem kredytowym lub pośrednikiem kredytu konsumenckiego w rozumieniu odnośnych przepisów. Zastrzeżenie to nie dotyczy czynności wchodzących w skład pośrednictwa, jednakże w takim przypadku Usługodawca wyraźnie poinformuje Usługobiorcę o charakterze usług przed skorzystaniem z oferty pośrednictwa.

5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji o produktach finansowych i innych usługach udostępnionych przez Podmioty współpracujące, jak również za inne dane prezentowanie w serwisach Podmiotów współpracujących oraz innych podmiotów.

6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania Podmiotów współpracujących, w szczególności za:

 • treść oferty,
 • sposób przetwarzania danych osobowych przez Podmioty współpracujące,
 • sposób wykonania umowy.

IV. Przetwarzanie danych osobowych

1. Usługobiorca może wyrazić zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Usługodawcę poprzez wypełnienie stosownego formularza oraz zaznaczenie wskazanych oświadczeń.

2. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę jest całkowicie dobrowolna, jednakże wyrażenie zgody może być wymagane do prawidłowego świadczenia niektórych usług.

3. Usługodawca zapewnia Usługobiorcom ochronę podanych danych osobowych zgromadzonych w Serwisie w sposób zgodny z przepisami prawa o ochronie danych osobowych oraz niniejszym Regulaminem. Administratorem zbioru danych jest Usługodawca.

4. Usługodawca przetwarza następujące dane eksploatacyjne technologiczne dotyczące Usługobiorców:

 • oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca;
 • informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usługi,
 • informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z Usług.

5. Korzystanie z Usług może wymagać udzielenia przez Usługobiorcę zgody na przechowywanie przez Usługodawcę informacji, w szczególności niewielkich plików tekstowych (tzw. cookies),lub dostęp do przechowywanych plików tego rodzaju, na urządzeniu Usługobiorcy. Pliki te nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Usługobiorcy, a także mogą być w każdym momencie usunięte przez Usługobiorcę. Usługobiorca może odmówić udzielenia zgody poprzez użycie odpowiednich narzędzi konfiguracyjnych w stosowanej przeglądarce internetowej.

6. Zgoda na przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych Usługobiorcy może obejmować w:

 • przetwarzanie, w szczególności gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie, przekazywanie i usuwanie danych osobowych Usługobiorcy przez Usługodawcę w zakresie niezbędnym do świadczenie Usług,
 • przetwarzanie, w szczególności gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Usługobiorcy przez Usługodawcę w celach marketingowych i statystycznych,
 • przetwarzanie, w szczególności gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Usługobiorcy w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości świadczonych usług.

7. Usługobiorca może wyrazić zgodę na korzystanie przez Usługodawcę z telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w rozumieniu art. 172 ustawy prawo telekomunikacyjne, poprzez wypełnienie stosownego formularza oraz zaznaczenie wskazanych oświadczeń.

V. Sposób korzystania z usług

1. Usługobiorca może korzystać z Serwisów w sposób zgodny z przepisami prawa, niniejszym Regulaminem oraz w sposób nienaruszający praw osobistych i majątkowych innych osób.

2. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. Usługobiorcy korzystającemu z Serwisów nie wolno w żaden sposób dostarczać treści o charakterze bezprawnym.

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Usługobiorcę z Serwisóww sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu, z naruszeniem przepisów prawa lub praw osób trzecich.

4. Usługodawca zapewnia Usługobiorcy bezpłatny dostęp do informacji i materiałów zamieszczonych w Serwisach.

5. Usługodawca wskazuje, że przedstawione wyliczenia oraz zestawienia opierają się na wypracowanej metodologii i nie mogą stanowić odniesienia do zestawień przygotowywanych przez inne podmioty. Wybór oferty powinien być poprzedzony jej dogłębną analizą.

6. Wszelkie informacje udostępnione w Serwisach nie są w żadnym zakresie czynnościami doradztwa podatkowego, prawnego, finansowego czy inwestycyjnego.

7. Informacje, porady, odpowiedzi ekspertów ani jakiekolwiek inne informacje opublikowane w Serwisach nie stanowią oficjalnej wykładni prawa.

VI. Prawa autorskie

1. Serwisy jako całość, a także układ treści, wszelkie materiały, dane oraz elementy graficzne w nim zawarte stanowią przedmiot praw Usługodawcy i mogą być wykorzystane przez Usługobiorców wyłącznie do celów zgodnych z ich przeznaczeniem.

2. Informacje i materiały zamieszczone w Serwisach mogą być wykorzystywane przez Usługobiorców tylko dla użytku osobistego.

3. Usługodawca udziela Usługobiorcom niewyłącznej licencji na korzystanie z informacji i materiałów wyłącznie w celach zgodnych z niniejszym Regulaminem oraz celem świadczenia usług.

VI. Reklamacje

1. Każdy użytkownik nie może składać reklamacji bezpośrednio w serwisie promocje-okazje.pl, ponieważ serwis pełni jedynie charakter informacyjny. Serwis nie bierze w żaden sposób udziału w transakcji, która zachodzi między użytkownikiem (który został przekierowany z promocje-okazje.pl do innej strony), a inną stroną internetową/sklepem internetowym.

VII. Postanowienia końcowe

1. Usługodawca może, z ważnych przyczyn, dokonać zmian w niniejszym Regulaminie. Zmiana regulaminu następuje poprzez ogłoszenie jego nowej treści w Serwisie

2. Przez ważne przyczyny rozumie się w szczególności:

 • zmianę przepisów prawa,
 • rozszerzenie funkcjonalności Serwisu, w szczególności rozpoczęcie świadczenia nowych usług,
 • zmianę sposobu świadczenia usług.

3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 26 marca 2018 r.

Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu.
Copyright by promocje-okazje.pl 2018. Wszystkie prawa zastrzeżone.